Kiinteistöomaisuuden hoito

Vastuullisuus osaksi kiinteistöhuollon palvelusopimuksia

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kiinteistöjen ylläpitoon tehtiin vuoden 2016 aikana merkittävä muutos ulkoistamalla kiinteistöhuolto kahdelle huoltoyhtiölle. Näin haluttiin vahvistaa kiinteistöjen ylläpitoa, varmistaa riittävät resurssit kiinteistöjen arvon säilyttämiseksi sekä edistää energian käytön tehostamisohjelman tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tavoitteena oli sitouttaa uudet yhteistyökumppanit Diakonissalaitokselle tärkeiden hankkeiden edistämiseen. 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö tarjoaa yrityksille monimuotoisen toimintansa kautta oivan ja näkyvän alustan yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle sekä hyötyjen konkretisoimiselle. Kiinteistöpalveluiden ulkoistamisen yhteydessä vastuullisuus nivoutui osaksi palvelusopimuksia työllistämisyhteistyön muodossa. Kiinteistöpalveluja tarjoavien Aren ja Lassila & Tikanojan sekä aulapalveluja tarjoavan Coorin kanssa solmitut palvelusopimukset pitävät sisällään lupauksen vuosittain sovittavasta työllistämisohjelmasta, jonka avulla ohjataan haasteita työllistymisessään kohdanneita henkilöitä työelämään.

Palvelutuottajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on osaltaan vaikuttaa työmarkkinoilla vallitsevaan kohtaanto-ongelmaan koulutuksen ja valmennuksen keinoin. Palveluntuottajien kanssa yhdessä suunnitellut toteutusmuodot ja tavoitteet on rakennettu työelämälähtöisesti ja yksilön tarpeet huomioiden. Pääkaupunkiseudulle sijoittuvan yhteistyön tavoitteena on luoda pohjaa pitkäjänteiselle yhteistyölle työllistämisen edistämiseksi sekä kehittää nopeassa tahdissa rakennettuja toimintamalleja käytännössä. Onnistuneita työllistämismalleja hyödynnetään myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koulutusyhteistyötä tehdään Suomen Diakoniaopiston kanssa.

Kiinteistöt ovat keskeinen osa vastuullisuutta

Kiinteistöt ovat säätiön suurin omaisuuserä, jonka hallinta on olennainen osa taloudellista ja ympäristövastuuta. Kiinteistöomaisuus pysyi vuonna 2016 pääosin ennallaan. Säätiön rakennettu kiinteistöomaisuus on 102 000 m2, ja se koostuu kiinteistöistä, liikehuoneistoista, erillisistä asunto-osakkeista ja osakeomistuksista. Tämän lisäksi säätiöllä on maa-alueita runsaat 400 hehtaaria.

Toimitila- ja asuntokannasta säätiön omien toimintojen käytössä on noin 65 %. Lisäksi konsernin käyttöön on ulkopuolelta vuokrattu tilaa noin 30 000 neliöitä. Asuntoja tilakannassa on yhteensä noin 650, joista suoraan säätiön omistuksessa noin 350 ja tytäryhtiöiden omistuksessa noin 300. Säätiön kiinteistösalkun kokonaisarvo on noin 160 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 aikana säätiölle laadittiin kiinteistöstrategia, jossa asetettiin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet säätiön kiinteistöomaisuudelle. Kiinteistöstrategiassa on painotettu kiinteistöjen merkitystä säätiölle tuloja tuottavana omaisuuseränä ja säätiön toiminnoille merkittävänä tuotannontekijänä.

Energian käyttöä haluttiin pienentää

Kertomusvuonna jatkettiin 2015 käynnistettyä energian käytön tehostamisohjelmaa, ja energian käytön pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä tehtiin suunnitelman mukaisesti. Lisäksi muun muassa Alppikadun korttelin rakennuksiin laadittiin erillinen energiakatselmus, jonka pohjalta tehtiin välittömiä korjaustoimenpiteitä talotekniikkaan sekä määriteltiin toimenpidesuunnitelma seuraavalle viisivuotiskaudelle.