Vuosikertomus 2016

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr:n tarkoitusta to­teuttavat toimintamuodot ovat 150-vuotisen toiminnan aikana muotoutuneet kulloisenkin yhteiskunnallisen ti­lanteen ja avuntarpeen mukaan. Nykyisin säätiö toteuttaa tarkoitustaan sekä vastikkeettoman toiminnan että liike­toiminnaksi määritellyn sosiaali- ja terveydenhuollon pal­velutuotannon ja koulutuksen tarjoamisen kautta.
 
Säätiökonsernin emosäätiö keskittyy yleishyödylli­seen toimintaan sekä konsernin varainhoidon ja hallin­non järjestämiseen. Säätiökonsernin liiketoimintana har­joittama palvelutuotanto tapahtuu pääosin konsernin tytäryhtiöissä.
 
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2016