Koulutuspalvelut


Videolla rehtori, toimitusjohtaja Juha-Petri Niiranen kertoo Suomen Diakoniaopiston (SDO) perustamisesta. SDO perustettiin vastaamaan koulutuskentän muutoksiin ja vahvistamaan Diakoniaopistojen palvelukykyä valtakunnallisesti.   

Oppilaitosten yhdistämisellä varmistettiin arvolähtöisen koulutuksen säilyminen

Vuosi 2016 oli Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön ylläpitämän Helsingin Diakoniaopiston (HDO) viimeinen toimintavuosi. 2017 alusta HDO:n koulutuspalvelut siirtyivät uuteen verkosto-oppilaitokseen, Suomen Diakoniaopistoon (SDO), johon säätiön koulutuspalveluiden ohella fuusioituivat Lahden Diakoniainstituutin ja Oulun Diakoniaopiston koulutuspalvelut.  Vaihtoehtoinen ammattikoulu Sovinto ry yhdistyi Helsingin Diakoniaopistoon vuoden lopussa ja liittyi niin ikään uuteen oppilaitokseen.

Koulutuspalveluiden fuusioitumisen keskeinen tavoite oli varmistaa arvolähtöisen koulutuksen tulevaisuus ammatillisen koulutuksen reformissa.  

Helsingin Diakoniaopisto tarjosi sosiaali- ja terveysalan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatillista perus- ja lisäkoulutusta. Diakoniaopisto järjesti myös perusopetusta oppivelvollisuusiän ylittäneille, valmentavaa koulutusta, erityisopetusta ja lisäkoulutusta työelämässä jo oleville ammattilaisille. 

Helsingin Diakoniaopiston palveluita ja hankkeita rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, pääkaupunkiseudun oppisopimustoimistot sekä TE-toimistot ja ELY-keskukset. Järjestämislupiin perustuvan valtionosuusrahoitteisen toiminnan osuus koulutustoiminnan ulkoisista tuotoista on 87 %.

Valtiontalouden säästöjen ja opiskelijarakenteen muutoksen vuoksi ennakoitua suurempi yksikköhintaleikkaus (7,4 %) pystyttiin kompensoimaan vuonna 2016 uusilla koulutuksilla, hankkeilla sekä tiukalla kulukurilla. HDO:n toiminnallinen tulos oli budjetin mukainen. HDO:n lopullista tulosta rasittavat budjetin ulkopuolisena kustannuksena kirjatut Sovinnon yhdistymiseen ja SDO:n perustamiseen liittyvät kustannukset.

Työelämälähtöisyyttä ja yksilöllisiä opintopolkuja

Diakoniastrategian mukainen erikoistuminen ohjasi HDO:n koulutuspalvelujen profiloitumista ja asiakkuuksille asetettuja tavoitteita. Toiminnassa painotettiin työelämälähtöisyyttä, opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja ja heidän hyvinvointiaan. Tavoitteena oli, että oppilaitoksesta valmistuu laadukkaita lähihoitajia ja kodinhuoltajia tavoiteajassa ja hyvin oppimistuloksin. Opiston kaikkien tilojen viihtyvyyttä parannettiin, ja samalla tiloja opiskelijoiden itsenäiseen oppimiseen lisättiin. HDO koulutti työelämään osaajia, jotka kykenevät ja haluavat toimia syrjäytymisen ehkäisemiseksi niiden ihmisten kanssa, joiden elämästä on kyse.

Valmentavat koulutukset sekä ammatillinen erityisopetus painottuivat pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin ja ryhmille, jotka ovat vaarassa jäädä koulutuspalveluiden ulkopuolelle. Erityisopiskelijoille ja maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille oli tarjolla koulutusjatkumoja oppimisvalmiuksien vahvistamisesta ammatinhankkimiseen ja työllistymiseen.

Maahanmuuttajien perusopetus laajeni

Syksyllä 2016 käynnistyi uutena koulutusmuotona maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava koulutus. Lisäksi saatiin lisäpaikkoja varsinaiseen perusopetukseen oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien kouluttamiseksien. Perusopetuksen opiskelijamäärä kasvoi 130 vuosiopiskelijaan. Perusopetuksen valtakunnalliset uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaneissa koulutuksissa. Perusopetus jäi toistaiseksi oppilaitosfuusion ulkopuolelle, ja sitä järjestää Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö.

Kodinhuoltajakoulutus käynnistyi yleisopetuksena. Fazerin ja ELY-keskuksen kanssa käynnistyi 125 mahdollisuutta työelämään -hanke, jonka tavoitteena on edistää vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien ihmisten työllistymistä koulutuksen avulla. HDO:n yrityksille tarjoaman henkilöstökoulutuksen volyymi kasvoi merkittävästi kertomusvuonna.  

Uusia näyttötutkintojen järjestämissopimuksia

Kertomusvuonna valmisteltiin koulutuspalvelujen järjestämissopimusten siirto vuoden 2017 alusta alkaen Suomen Diakoniaopistolle. Siirtymävaiheessa HDO:ssa valmisteltiin humanistis-kasvatusalan koulutusten käynnistämistä Helsingissä.

Uusia näyttötutkintojen järjestämissopimuksia saatiin kotityö- ja puhdistuspalvelualan sekä hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkintoihin sekä mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon. Lähihoitajakoulutuksen uudet työvaltaiset toteutusmuodot pilotoitiin. Tutkinnon suorittaminen käynnistettiin Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön palveluyksiköissä täysin työvaltaisin ja yksilöllisin opiskelusuunnitelmin.

Erityisopiskelijoiden Mento-yrittäjyysosaamishanke tavoitteena ammatti ja työllistyminen päättyi.  See me – taidot näkyväksi -hankkeessa (ESR) ohjaamotyyppinen toimintamalli tuotiin osaksi matalan kynnyksen ohjauspalveluita. Valtakunnalliset ja alueelliset hankkeet Tasa-arvoinen oppiminen ja Digiamis sekä niitä tukevat tekniset investoinnit tukivat digitalisaation edistämistä.

HDO osallistui ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun ja sai opetus- ja kulttuuriministeriön asettamalta arviointiryhmältä toiminnan ulkoisen arvioinnin. Tulokset kertovat toiminnan vaikuttavuudesta: tutkintojen läpäisyaste on verraten korkea ja opiskelijat työllistyvät hyvin. Oppilaitoksessa on myös tunnistettu työelämän ja toimintaympäristön muutoksia ja kehitetty malleja muun muassa vapaaehtoistyön ja ammatillisuuden yhdistämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan mukaisen vuosiopiskelijamäärän kehitys 2001-2016

  2001 2002 2003 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
vuosiopiskelijamäärä 550 590 630 650 730 790 825 855 895 942 930 940 965

 

 

Koulutustoiminnan tuotot

  2014 2015 2016
Yksikköhintarahoitus 10.8 11.2 11.1
Palveluiden myynti ja hankerahoitus 2.0 2.2 1.6

 

Opiskelijoiden kokonaismäärä koulutuksittain

  2014 2015 2016
Ammatti-ja erikoisammattitutkinnot 191 148 129
Ammatilliset perustutkinnot 1408 1478 1472
Tutkintoja edeltävä koulutus 656 675 902

 

Suoritetut tutkinnot

  2014 2015 2016
Perustutkinnot, ammatillisena peruskoulutuksena 125 148 172

Perustutkinnot, näyttötutkintona

186 164 226
Ammatti-ja erikoisammattitutkinnot 61 58 48