VAMOS-PALVELUT

Vamos-palveluissa asiakasmäärät kasvoivat

Vamos-palvelut on matalan kynnyksen toimintaa monenlaisen tuen tarpeessa oleville eri-ikäisille ihmisille. Vamoksessa vahvistetaan asiakkaan omia voimavaroja, tuetaan häntä asettamaan omat tavoitteensa elämässä ja toimimaan niiden suuntaisesti. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Vamos tarjoaa yksilöllisiä palvelupolkuja ja tukea, joiden avulla asiakkaan on mahdollista toteuttaa suunnitelmansa. Vamoksessa jokaisella asiakkaalla on oma työntekijä, jolla on aikaa paneutua hänen asioihinsa ja näin rakentaa palveluun kiinnittymistä ja tavoitteiden saavuttamista tukevaa luottamusta.   

Vamos tarjoaa palveluita viidellä paikkakunnalla: Helsingissä, Espoossa, Kuopiossa, Lahdessa ja Turussa. Vamoksen palvelupaletti sisältää etsivää työtä, yksilö- ja ryhmävalmennusta, uravalmennusta sekä erilaisia hanketoimintoja. Vamoksen asiakkaina on koulutus- ja työelämäpolkujen ulkopuolella olevia nuoria, maahanmuuttajataustaisia nuoria, turvapaikkahakijanuoria, romaneja ja senioreita. Vamoksen toimipisteissä ja yhteistyöverkostoissa rakennetaan yhteisöjä, joissa jokaiselle löytyy mielekäs ja tavoitteellinen yhdessä olemisen, tekemisen ja oppimisen paikka.

Vakiinnuttamista ja uusia avauksia

Valtakunnallisen kasvun ohella painopistealueina olivat palveluiden vakiinnuttaminen nykyisillä toimintapaikkakunnilla, Vamos-työotteen laajentaminen uusiin asiakassegmentteihin ja palvelun vaikuttavuuden arvioinnin edelleen kehittäminen. Kertomusvuonna aloitti nuorten Vamos Lahdessa ja Seniori-Vamos Espoossa. Lisäksi käynnistyi kolme uutta hanketta. Osaamisen polku maahanmuuttajanuorille on valtakunnallinen kehittämishanke, jonka kohderyhmänä olevilla nuorilla on suurin riski joutua ja jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Turvapaikanhakijanuorten Vamos toteutetaan pääkaupunkiseudulla. Siinä on tavoitteena tukea ja parantaa turvapaikanhakijanuorten hyvinvointia ja toimintakykyä usein pitkäksi venyneen turvapaikkaprosessin aikana. Romaneille suunnatut etsivän työn osahankkeet toteutetaan yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakin ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Vuoden 2016 aikana onnistuttiin uusien hankkeiden ja palveluiden käynnistymisessä, ja tämä kasvatti toimintaa 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Nuorten palveluissa asiakasmäärä nousi 1 100 nuoresta lähes 1 500 nuoreen. Vamos nuorten palveluista 53 % ohjautui koulutus- ja työelämäpoluille. Seniori-Vamos tavoitti laajentumisen myötä 274 senioria. Samalla myös sekä opiskelijoiden työssäoppimisjaksot että vapaaehtoisten määrä toiminnan piirissä lisääntyivät. Vamos urapalvelut saivat pysyvän rahoituksen. Vamos osallistui nuorten palveluiden yhteistoiminnan kehittämiseen yhdessä Espoon kaupungin, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ja muiden järjestöjen kanssa. Tavoitteena oli, että espoolaiset nuoret tavoitettaisiin entistä paremmin ja nuorten eteneminen palveluissa sujuisi mahdollisimman jouhevasti.

Kärkihankkeen toteuttajaksi

Vamos valittiin Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkyvyn sekä osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen -hankkeen toteuttajaksi osana hallituksen Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta. Tämä mahdollistaa uusien toimintamuotojen käynnistämisen nykyisillä Vamos-paikkakunnilla ja uuden toiminnan käynnistämisen Oulussa yhteistyössä Oulun Diakonissalaitoksen kanssa. Kärkihankkeen tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentamista ja työllistymistä. Neljän maakunnan alueella toteutettava hanke tarttuu erityisesti niiden nuorten tilanteeseen, jotka eivät saa mistään apua. 

Vamoksen palveluiden rahoitus on monikanavainen, ja se koostuu erilaisista hanke-, avustus- ja puitesopimusrahoituksista. Kuntien lisäksi suurimmat rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (EUSA/AMIF), Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).