Kidutettujen kuntoutus

Konsultaatioiden tarve kasvoi turvapaikanhakijoiden myötä

Kidutettujen kuntoutuskeskus on erikoistuneita psykiatrisia palveluita tarjoava päiväpoliklinikka, joka hoitaa ja kuntouttaa kidutuksen vuoksi traumatisoituneita pakolaisia ja oleskeluluvan saaneita aikuisia sekä heidän perheenjäseniään. Uuden, kertomusvuonna perustetun lasten ja nuorten työryhmän asiakkaita ovat kiintiöpakolaisina maahan tulleet alle 24-vuotiaat kidutetut ja vakavasti traumatisoituneet lapset ja nuoret. Kuntoutuskeskus tarjoaa valtakunnallisesti konsultaatioita, koulutusta ja työnohjausta verkostokumppaneilleen. Kliininen työ tapahtuu pääkaupunkiseudulla.

Kertomusvuonna Kidutettujen kuntoutuskeskuksen toiminta ja osaaminen oli ajankohtaisempaa kuin koskaan Suomeen tulleen historiallisen suuren turvapaikkahakijamäärän vuoksi. Koko maahanmuutto- ja pakolaisasioita hoitava viranomais- ja yhteistyöverkosto toimi äärimmäisen paineen alla ja teki aktiivista yhteistyötä tilanteesta selviämiseksi. Kidutettujen kuntoutuskeskuksessa tämä näkyi lukuisina verkostotapaamisina sekä konsultaatio-, koulutus- ja työnohjauspyyntöinä. Lisäksi alle 24-vuotiaita hoitava työryhmä kehitti menetelmiä ja koulutusyhteistyötä yhdessä kuntien kanssa.

Hyvä traumojen hoito on parasta kotoutusta

Kuntoutuskeskuksen kliinisessä työssä potilasvaihtuvuus oli suuri: vanhoja hoitosuhteita saatettiin päätökseen ja uusia aloitettiin kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten mukaan potilaat olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Oletettavaa on, että tulevaisuudessakin tasapainoilu kysynnän kasvun ja verrattain pienten resurssien välillä tulee jatkumaan. Tavoitteina ovat Kidutettujen kuntoutuskeskuksen kiistattoman asiantuntijuuden ylläpitäminen ja jakaminen sekä kliinisessä potilastyössä hoidon sisällön kehittäminen esimerkiksi ryhmätoimintoja ja toiminnallisuutta lisäämällä.

Kidutettujen kuntoutuskeskuksen aikuisten työryhmän palvelua rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, lasten ja nuorten tiimiä Euroopan turvallisuus-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.