Kehitysyhteistyö 

Kehitysyhteistyö on vastavuoroista oppimista

Kansainvälisyys on ollut osa Helsingin Diakonissalaitoksen toimintaa sen perustamisesta lähtien. Nykyisin Helsingin Diakonissalaitos kantaa globaalia vastuutaan tekemällä kehitysyhteistyötä.

Kertomusvuonna Helsingin Diakonissalaitoksella oli kuusi kehitysyhteistyöhanketta, joista kolme päättyi ja kolme jatkaa edelleen. Niitä toteutettiin paikallisten kumppanikirkkojen ja -järjestöjen kanssa Moldovassa ja Namibiassa sekä eteläisen Afrikan alueella Botswanassa, Etelä-Afrikassa, Lesothossa ja Swazimaassa. Hankkeet toteutettiin Suomen ulkoministeriön rahoituksella. Diakonissalaitos osallistui hankkeiden rahoitukseen omavastuuosuuksilla.

Ulkoministeriö myönsi rahoituksen kahdelle hankkeelle. Kosovossa toteutettavassa uudessa hankkeessa vahvistetaan romaninuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja ehkäistään heidän syrjäytymistään. Kosovon hanke toteutetaan vuosina 2017–2018, ja sen yhteistyökumppanina toimii kansalaisjärjestö Voices of Roma, Ashkali and Egyptians. Ulkoministeriö myönsi rahoituksen myös Namibiassa toimineen nuorisohankkeen jatkolle.

Kehitysyhteistyön teemat ovat yhteisiä

Kehitysyhteistyöhankkeiden teemoja ovat väkivallan ehkäiseminen, nuorten mahdollisuuksien edistäminen, ikääntyneiden osallisuuden lisääminen sekä yhteisöjen kehittäminen ja vahvistaminen.

Työn tavoitteita ovat syrjäytymisen ehkäisy ja ihmisarvon puolustaminen. Toiminnalla vahvistetaan kohdemaissa olevien kumppaneiden osaamista ja opitaan vastavuoroisesti myös heiltä. Kehitysyhteistyöhankkeissa luodaan yhdessä kumppaneiden kanssa uusia yhteisölähtöisiä työmuotoja. Yhteinen päämäärä on toimia heikoimmassa asemassa olevien ihmisten rinnalla, parantaa heidän elinolojaan ja hakea pysyviä ratkaisuja heidän ongelmiinsa. 

Yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa

Kertomusvuonna Namibiassa päättyi kaksi kehittämishanketta, joissa yhteistyökumppanina oli Namibian evankelis-luterilainen kirkko. Toinen hankkeista kohdistui vanhuksiin ja toinen nuoriin. Hankkeet toimivat vastavuoroisen oppimisen alustoina myös Helsingin Diakonissalaitoksen Suomessa tehtävän työn kanssa. Vuonna 2016 Diakonissalaitoksen Vamos-palvelut tuki etsivän nuorisotyön oppimateriaalin kehittämistä kirkon työntekijöille ja vapaaehtoisille. Diakonissalaitoksen Hoivan asumispalveluiden osaamista vanhustyössä jaettiin kouluttamalla ja kehittämällä oppimateriaaleja kirkon työntekijöille ja vapaaehtoisille.  

Etelä-Afrikassa päättyi sukupuoleen perustuvan väkivallan vastainen hanke, jota toteutettiin yhdessä eteläisen Afrikan luterilaisen kirkon kanssa. Hankkeessa kehitettiin menetelmiä, joilla kirkon työntekijät ja vapaaehtoiset voivat tukea väkivaltaa kohdanneita ja toisaalta tehdä väkivallan vastaista asennemuutostyötä. Kirkot ovat monissa maissa vaikutusvaltaisia muutoksen kanavia. Niiden yhteiskunnallinen rooli on merkittävä, niitä arvostetaan ja niihin luotetaan. Tämä osaltaan edesauttoi hyvien tulosten syntymistä; kirkko vahvisti osaamistaan, ja kehitettyjä menetelmiä juurrutettiin sen toiminnan rakenteisiin. Kirkko myös sitoutui jatkamaan väkivallan vastaista työtä kaikilla toimintansa tasoilla. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tuki oppimateriaalin laatimista Namibian kirkon työntekijöille ja vapaaehtoisille. Oppimateriaalia hyödynnetään muun muassa erilaisissa ryhmätoiminnoissa.

Ratkaisuja yhteisön sosiaalisiin ongelmiin ja turvallisia verkostoja

Namibiassa jatkuu kaksi ekumeenista eli kirkkojen välistä hanketta. Niistä toisessa kartoitetaan yhteisökehityksen menetelmin yhteisön sosiaalisia ongelmia ja etsitään niihin ratkaisuja. Toinen hanke toimii naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja siihen liittyviä rakenteita vastaan. Molemmissa hankkeissa yhteistyökumppanina toimivat Namibian evankelis-luterilainen kirkko ja Namibian kirkkojen neuvosto.

Moldovassa toteutettavassa hankkeessa kehitetään nuorisotyön konseptia. Hankkeen ylläpitämissä nuorisoklubeissa luodaan turvallisia verkostoja erityisesti lapsille ja nuorille, joiden vanhemmat ovat lähteneet ulkomaille töihin. Hankkeen paikallinen yhteistyökumppani on Moldovan Christian Aid -verkosto.